Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Aktuálne oznamy

Zabíjačka

Bez názvu.jpg

Starosta obce, Červený kríž Budča a DHZ Vás pozývajú na zabíjačku
viac...

Zverejnené 17.2.2017


 

Poľnohospodárke družstvo Pliešovce oznamuje občanom, že v dôvodu zmeny trasy mliečneho expresu bude MLIEČNY EXPRES predávať mlieko každý:

 

 

UTOROK

TRŽNICA                         13:50 – 14:00

JEDNOTA                        14:00 – 14:10

HORNÝ KONIEC                14:10 – 14:15

 

 

PIATOK

TRŽNICA                         15:20 – 15:30

JEDNOTA                        15:30 – 15:35

HORNÝ KONIEC                15:35 – 15:40

viac...


 

Sever proti Juhu

2017.png

Zverejnené 17.1.2017


 

ICE Arena je hotová!

klzisko.jpg

K dispozícii každý deň pre deti do 18:00, pre starších na hokej od 18:00, dokedy budete vládať. Tradičný zápas Sever proti Juhu bude pravdepodobne v sobotu 21.01.2017. Podrobnosti upresníme.
...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Bu ...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Bu ...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Bu ...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Oznam daňovníkom

Daň z nehnuteľnosti
 
Obec Budča ako správca dane oznamuje daňovníkom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 podáva v termíne  do 31. januára 2017 len daňovník, u ktoréh ...viac...

Zverejnené 5.1.2017


 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017

harmonogramodpadu2017.jpg

Zverejnené 3.1.2017
Aktualizované: 5.1.2017


 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017

V zmysle zápisnice ako aj uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2016 boli schválené nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2017 vždy o 16:30
23.02.2 ...viac...

Zverejnené 3.1.2017


 

Úspešne na trhu práce

Úspešne na trhu práce 1.jpg

Zverejnené 13.9.2016


 

DCOM

Dcom.jpg

Zverejnené 7.7.2016


 

Budča - ochrana pred povodňami

Budča-ochrana pred povodňami - web.png

Zverejnené 5.10.2015 Vyprší o 224 dní.


 

Aktuálne oznamy

ZabíjačkaVytlačiť
 

Starosta obce, Červený kríž Budča a DHZ Vás pozývajú na zabíjačku


 
 

MLIEČNY EXPRESVytlačiť
 

 

Poľnohospodárke družstvo Pliešovce oznamuje občanom, že v dôvodu zmeny trasy mliečneho expresu bude MLIEČNY EXPRES predávať mlieko každý:

 

 

UTOROK

TRŽNICA                         13:50 – 14:00

JEDNOTA                        14:00 – 14:10

HORNÝ KONIEC                14:10 – 14:15

 

 

PIATOK

TRŽNICA                         15:20 – 15:30

JEDNOTA                        15:30 – 15:35

HORNÝ KONIEC                15:35 – 15:40


 
 

Sever proti JuhuVytlačiť
 


 
 

ICE Arena je hotová!Vytlačiť
 

K dispozícii každý deň pre deti do 18:00, pre starších na hokej od 18:00, dokedy budete vládať. Tradičný zápas Sever proti Juhu bude pravdepodobne v sobotu 21.01.2017. Podrobnosti upresníme.


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

stavby so súpisným číslom 717, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,

stavby so súpisným číslom 723, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/18, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,

pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,

pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/18, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do vlastníctva Anne Tišliarovej, bytom Školská 342, 962 33 Budča za kúpnu cenu spolu vo výške 539,78 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúcej, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k.ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúca trvale býva a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

stavby so súpisným číslom 719, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/14, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,

stavby so súpisným číslom 721, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,

pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/14, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,

pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Zborana a Jaroslavy Zboranovej, obaja bytom Školská 342, 962 33 Budča za kúpnu cenu spolu vo výške 535,50 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúcich, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k.ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúci trvale bývajú a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

stavby so súpisným číslom 720, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,

stavby so súpisným číslom 725, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,

pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,

pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefovi Prokayovi a Helene Prokayovej, obaja bytom Školská 342, 962 33 Budča za kúpnu cenu spolu vo výške 499,05 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúcich, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k.ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúci trvale bývajú a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.


 
 

Oznam daňovníkomVytlačiť
 

Daň z nehnuteľnosti

 

Obec Budča ako správca dane oznamuje daňovníkom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 podáva v termíne  do 31. januára 2017 len daňovník, u ktorého nastali v priebehu roku 2016 zmeny (nehnuteľnosť kúpil, predal, zdedil, skolaudoval, vydražil a pod.).

U ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad je potrebné v rovnakom termíne nahlásiť len prípadné zmeny.

 

Daň za psa

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom.   

Daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestalo byť predmetom dane. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2017 je 18 Eur/osoba/rok.


 
 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017Vytlačiť
 


 
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017Vytlačiť
 

V zmysle zápisnice ako aj uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2016 boli schválené nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2017 vždy o 16:30

23.02.2017
25.05.2017
21.09.2017
14.12.2017

 


 
 

Úspešne na trhu práceVytlačiť
 

 


 
 

DCOMVytlačiť
 


 
 

Budča - ochrana pred povodňamiVytlačiť
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 23.2.2017

meniny má: Roman, Romana

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

1559652

Úvodná stránka