Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Aktuálne oznamy

Vyhlásenie o poukázaná sumy do výšky 2 %Vytlačiť
 

Poukážte 2% zaplatenej dane mikroregiónu Adela.


 
 

Prenosná volebná schránkaVytlačiť
 

V zmysle § 24 ods. 7, 8, 9 a 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volenbného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky; ak tak volič nemôže urobiť, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname. Tento zoznam voličov sa pripojí k zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti. Ak sa má hlasovať v ústave, dohodne ústav čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky s príslušnou okrskovou volebnou komisiou. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Týmto Vám oznamujeme, že voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky môžete nahlasovať elektronicky prostredníctvom e-mailu: obec@budca.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5398032.


 
 

Hlasovacie preukazy volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016Vytlačiť
 

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 v obci Budča týmto oznamujeme, že hlasovacie preukazy bude obec poštou zasielať do 18. februára 2016. Hlasovacie preukazy bude obec vydávať v čase úradných hodiná a do 04. marca 2016 do 10:00 priamo na Obecnom úrade v Budči.


 
 

Zber konárovVytlačiť
 

Od 01.03.2016 do 20.03.2016 je možné nosiť konáre na zberné miesta. Zberné miesta sú za Obecným úradom, pri zástavke na Ulici Slovenského národného povstania oproti domu č. 220, pri zdravotnom stredisku oproti garážam na Potočnej ulici a v parku v hornom konci oproti Mlynskej ulici. Upozorňujeme občanov, že po tomto termíne bude vyloženie konárov považované za porušenie všeobecne záväzného nariadenia.


 
 

Otváracia doba zberného dvora v obci Budča v roku 2016Vytlačiť
 

Otváracia doba zberného dvora v obci Budča pri Obecnom úrade bude v roku 2016 od 01.04.2016 do 31.10.2016 každé 2 týždne v soboty od 9:00 do 13:00, a teda v tieto termíny: 9.4.2016, 23.4.2016, 7.5.2016, 21.5.2016, 4.6.2016, 18.6.2016, 2.7.2016, 16.7.2016, 30.7.2016, 13.8.2016, 27.8.2016, 10.9.2016, 24.9.2016, 8.10.2016 a 22.10.2016.


 
 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2016Vytlačiť
 


 
 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016Vytlačiť
 

V zmysle zápisnice ako aj uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2015 boli schválené nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2016 vždy o 16:30

25.02.2016
26.05.2016
22.09.2016
15.12.2016


 
 

ZabíjačkaVytlačiť
 


 
 

Skúška sirénVytlačiť
 


 
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obceVytlačiť
 

V znyske harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 v obci Budča týmto oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je obec@budca.sk 


 
 

Voľby do Národnej rady SRVytlačiť
 

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr


 
 

Budča - ochrana pred povodňamiVytlačiť
 


 
 

Preberanie hasičského autaVytlačiť
 


 
 

Otváracia doba zberného dvora v obci Budča v roku 2015 Vytlačiť
 

Otváracia doba zberného dvora v obci Budča pri Obecnom úrade bude v roku 2015 od 11.04.2015 do 24.10.2015 každé 2 týždne v soboty od 9:00 do 13:00, a teda v tieto termíny: 11.04.2015, 25.04.2015, 09.05.2015, 23.05.2015, 06.06.2015, 20.06.2015, 04.07.2015, 18.07.2015, 01.08.2015, 15.08.2015, 29.08.2015, 12.09.2015, 26.09.2015, 10.10.2015 a 24.10.2015.

 


 
 

Invázne druhy rastlínVytlačiť
 



 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.2.2016

meniny má: Valentín

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

999915

Úvodná stránka