Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Ponuka majetku

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

formou výberu víťaza

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj budovy, zastavaného pozemku a priľahlých pozemkov pod budovou na Ulici Partizánska v Budči, ktoré sú bližšie špecifikované v podmienkach tejto obchodnej verejnej súťaže. Predaj budovy a zastavaného pozemku pod budovou sa uskutočňuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 8 Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Budča.

Toto sú podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Súbor na stiahnutie Obchodná verejná súťaž..doc Obchodná verejná súťaž..doc (165 kB)

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1148/1 druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2676 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1082, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Budča, o výmere 4 m2.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1147/2 druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 100 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1082, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča.

Obec Budča má zámer predať uvedený pozemok, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, a to konkrétne parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1148/2 druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 67 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1082, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča.

Obec Budča má zámer predať uvedený pozemok, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer predaja majetku obce Budča, a to konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Budča, zapísanej na LV č. 791 - stavba so súpisným číslom 46, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 934, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parciel registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape parc. č. 1162/2 a 1162/1 druh pozemku: orná pôda, zapísaných na liste vlastníctva č. 2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Budča, o výmere cca 4 000 m2.

Obec Budča má zámer prenajať uvedené pozemky, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časť parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1165/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere približne 50 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča, v areáli ČOV Budča.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2604664

Úvodná stránka