Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer predaja majetku obce Budča, a to konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Budča, zapísanej na LV č. 791 - stavba so súpisným číslom 46, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 934, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parciel registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape parc. č. 1162/2 a 1162/1 druh pozemku: orná pôda, zapísaných na liste vlastníctva č. 2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Budča, o výmere cca 4 000 m2.

Obec Budča má zámer prenajať uvedené pozemky, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 946/1 druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 791, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča, o šírke cca 1 m po celej dĺžke susediacej parcely č. 961/5.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časť parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1165/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere približne 50 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča, v areáli ČOV Budča.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen, evidované Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísaných na LV č. 791, a to konkrétne:

 1. stavby so súpisným číslom 722, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
 2. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Antona Pieroga a Evy Pierogovej, obaja  bytom Hrušov 498, 991 42 Hrušov za kúpnu cenu spolu vo výške 175,13 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúceho, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k. ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúci trvale býva a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen, evidovanej Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísanej na LV č. 791:

 1. pozemok parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 965/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedený pozemok do vlastníctva kupujúceho, ktorým je spoločnosť T.R.I.M.S., s.r.o., IČO: 45958424, sídlom Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica za kúpnu cenu vo výške stanovenej znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Obec Budča má zámer predať uvedený pozemok do vlastníctva kupujúceho a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade zabezpečenie prístupu kupujúceho k jeho nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 997 v k.ú. Budča, a to konkrétne k stavbe so súpisným číslom 1, druh stavby: iná budova, popis stavby: polyfunkčný dom, ako aj k pozemku na ktorom je stavba so súpisným číslom 1 postavená a to k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 946, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 631 m2, uvedené nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho priamo susedia s nehnuteľnosťou, ktorú má zámer predať obec Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen, evidovanú Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísanú na LV č. 791, a to konkrétne:

 1. pozemok parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 294/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedený pozemok do vlastníctva kupujúceho Matúša Dvořáka, J. A. Komenského 297/2, 962 33 Budča, za kúpnu cenu vo výške 1.430,- Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 103/2016 zo dňa 31.12.2016 vypracovaným znalcom Ing. Máriou Kubišovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade zabezpečenie prístupu kupujúceho k jeho nehnuteľnostiam zapísaným na LV č.1693, v k.ú. Budča, a to konkrétne ku pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 294/4, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 394 m2, k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 292/1, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 248 m2, k stavbe s dosiaľ neprideleným súpisným číslom, druh stavby: rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný rodinný dom, ako aj k pozemku na ktorom je uvedená stavba postavená a to k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 292/2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 153 m2, uvedené nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho priamo susedia s nehnuteľnosťou, ktorú má zámer predať obec Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, konkrétne poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Budča, v zmysle prílohy k návrhu nájomnej zmluvy č. 11/2014 o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Obec Budča má zámer prenajať uvedené poľnohospodárske pozemky, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne geometrickým plánom č. 45918279-323/2016 zo dňa 21.11.2016 vyhotoveným za účelom oddelenia pozemku p. č. 1081/4 a určenie vlastníckych práv vyhotoviteľom – Bc. Jozefom Babiakom, Mládežnícka 767/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45918279, autorizačne overeným Ing. Petrom Fašangom, dňa 21.11.2016 (ďalej len „geometrický plán“) novovytvorenú parcelu registra “C“ evidovanú na katastrálnej mape parc. č. 1081/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 vzniknutú tak, že od pôvodnej parcely registra “E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 1148/1 (LV č. 1082, k. ú. Budča), druh pozemku: ostatné plochy o výmere 2756 m2, bola oddelená jej časť o výmere 80 m2. Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť kupujúcemu Ingrid Dávidovej, bytom Mierová 73/5, 962 33 Budča do jej vlastníctva za kúpnu cenu 528,- Eur (6,60 Eur/m2) schválenú obecným zastupiteľstvom obce Budča, dňa 26.05.2016, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade zabezpečenie prístupu kupujúceho k jeho nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 120 v k.ú. Budča, a to konkrétne k stavbe so súpisným číslom 73, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom, ako aj k pozemku na ktorom je rodinný dom postavený a to k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 131, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 100 m2), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

nebytový priestor pozostávajúci z 3 miestností nachádzajúci sa v budove nachádzajúcej sa na ulici Lhenická orientačné číslo 9 v Budči – stavby so súpisným číslom 31, popis stavby: budova postavená na pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2 – zapísanej na LV č. 791, nachádzajúcej sa v k.ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen a evidovanej Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správou katastra Zvolen.

Obec Budča má zámer prenajať uvedené nebytové priestory, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

 1. stavby so súpisným číslom 719, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/14, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,
 2. stavby so súpisným číslom 721, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
 3. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/14, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,
 1. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Zborana a Jaroslavy Zboranovej, obaja bytom Školská 342, 962 33 Budča za kúpnu cenu spolu vo výške 535,50 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúcich, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k.ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúci trvale bývajú a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

 1. stavby so súpisným číslom 720, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
 2. stavby so súpisným číslom 725, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
 3. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
 1. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefovi Prokayovi a Helene Prokayovej, obaja bytom Školská 342, 962 33 Budča za kúpnu cenu spolu vo výške 499,05 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúcich, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k.ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúci trvale bývajú a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Budča, zapísaných na LV č. 791:

 1. stavby so súpisným číslom 717, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
 2. stavby so súpisným číslom 723, druh stavby: iná budova, popis stavby: sklad, postavenej na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/18, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
 3. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
 1. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 116/18, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedené nehnuteľnosti do vlastníctva Anne Tišliarovej, bytom Školská 342, 962 33 Budča za kúpnu cenu spolu vo výške 539,78 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 155/2015 zo dňa 13.12.2015 vypracovaným znalcom Ing. Annou Bešinovou a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nehnuteľností zo strany kupujúcej, ich účelové umiestnenie pri bytovom dome so súp. č. 342 v k.ú. Budča, LV č. 1011, v ktorom kupujúca trvale býva a nemožnosť iného využitia týchto nehnuteľností zo strany obce Budča), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne geometrickým plánom č. 10928634-52/2016 zo dňa 16.05.2016  vyhotoveným za účelom oddelenia pozemku p. č. 297/2, 298/2 a určenia vlastníckych práv k pozemku p. č. 123/7 vyhotoviteľom – Meračská kancelária – Ing. Ján Šrámka, Študentská 30, 960 01 Zvolen, IČO: 10928634, autorizačne overeným Ing. Jánom Šrámkom a úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Zvolen (ďalej len „geometrický plán“) novovytvorenú parcelu registra “C“ evidovanú na katastrálnej mape parc. č. 123/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 vzniknutú tak, že od pôvodnej parcely registra “E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 852/1 (LV č. 1476, k.ú. Budča), druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2, bola oddelená jej časť o výmere 46 m2 a od pôvodnej parcely registra “E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 852/1 (LV č. 2, k.ú. Budča) druh pozemku: orná pôda o výmere 652 m2 bola oddelená jej časť o výmere 56 m2. Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť kupujúcemu Ing. Anne Trebulovej, bytom  J. Kozáčeka 1855/47, 960 01 Zvolen do jej vlastníctva za kúpnu cenu 1.410,- Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 123/2016 zo dňa 17.5.2016 vypracovaným znalcom Ing. Vladislavom Pražmom a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade zabezpečenie prístupu kupujúceho k jeho nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2071 v k.ú. Budča – KN-C parc. č. 298/2), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Predaj časti pozemku

Obec Budča ponúka na prenájom časť parcely registra „E“ evidovaných na katastrálnej mape parc. č. 1148/1 druh pozemku: ostatná plocha o približnej výmere 83 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1082, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča, obec Budča, okres Zvolen a evidovanej Katastrálnym úradom v Banskej, Správou katastra Zvolen.

Písomné žiadosti môžete podať  na Obecnom úrade do 25.05.2016 do 10:00. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č. 0905 649 899.

Predaj pozemku

Obec Budča ponúka na prenájom časť parcely registra „E“ evidovaných na katastrálnej mape parc. č. 852/1 a 852/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o približnej výmere 95 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1476, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča, obec Budča, okres Zvolen a evidovanej Katastrálnym úradom v Banskej, Správou katastra Zvolen.

Písomné žiadosti môžete podať  na Obecnom úrade do 20.04.2016 do 10:00. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č. 0905 649 899.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2385308

Úvodná stránka