Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne pozemku označeného ako antukový tenisový kurt na ul. Školská v Budči na tenisové účely od 01.04.2018 - do 31.10.2018. Nájomca bude tenisový kurt využívať v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 18.00 hod. a cez víkendy v čase od 7.00 – 12.00hod.

Obec Budča má zámer prenajať uvedený pozemok Filipovi Dvořákovi, bytom SNP 378, 962 33 Budča, za nájomnú cenu vo výške 600,00 Eur pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1088, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria zapísanej na liste vlastníctva č. 791, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Budča, o výmere 15 m2.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku Gabriele Krajčovej, bytom Školská 340, 962 33 Budča, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1148/1 druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2676 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1082, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Budča, o výmere 4 m2.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, a to konkrétne parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1148/2 druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 67 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1082, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča.

Obec Budča má zámer predať uvedený pozemok, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer predaja majetku obce Budča, a to konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Budča, zapísanej na LV č. 791 - stavba so súpisným číslom 46, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 934, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

 

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časti parciel registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape parc. č. 1162/2 a 1162/1 druh pozemku: orná pôda, zapísaných na liste vlastníctva č. 2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Budča, o výmere cca 4 000 m2.

Obec Budča má zámer prenajať uvedené pozemky, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne časť parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1165/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere približne 50 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2, nachádzajúce sa v katastrálnom území Budča, v areáli ČOV Budča.

Obec Budča má zámer prenajať uvedenú časť pozemku, pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2756106

Úvodná stránka