Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Ponuka majetku

Obchodná verejná súžaž

Súbor na stiahnutie Obchodná verejná súťaž.pdf Obchodná verejná súťaž.pdf (533.6 kB)

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen, evidovanej okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísanej na LV č. 1082, a to konkrétne pozemku parcely registra “E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 1170/2, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 31 m2.

Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jánovi  Greštiakovi, bytom Mlynská 161/12, 962 33 Budča a manželke Márii Greštiakovej, bytom Mlynská 161/12, 962 33 Budča, za kúpnu cenu spolu vo výške 204,60 Eur (6,60 Eur/m2) schválenú obecným  zastupiteľstvom obce Budča, dňa 13.12.2018, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade zabezpečenie lepšieho prístupu kupujúcich k nehnuteľnostiam v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov zapísaným na LV č. 1652, v k.ú. Budča, a to konkrétne k stavbe so súpisným číslom 161, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom, ako aj k pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený a to k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1393/28, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, ďalej k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1393/29, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 281 m2, k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1393/30, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 372 m2, k pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1397/11, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 4 m2 ako zabezpečenie lepšieho prístupu kupujúcich k nehnuteľnostiam v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov zapísaným na LV č. 1048, v k.ú. Budča, a to konkrétne k pozemku parcely registra “E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 242/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 270 m2, uvedené nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich a priamo susedia s nehnuteľnosťou, ktorú má zámer predať obec Budča, rovnako je dôvodom hodným osobitného zreteľa nemožnosť iného využitia tejto nehnuteľnosti zo strany obce Budča a tiež, že kupujúci už dlhodobo užívajú predmetnú nehnuteľnosť a zabezpečujú na vlastné náklady údržbu danej nehnuteľnosti tak, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1062/5, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 749 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Budča, označený ako antukový tenisový kurt.

Obec Budča má zámer prenajať tenisový kurt žiadateľovi Filipovi Dvořákovi, ktorý má zámer tenisový kurt využívať v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 18:00 a cez víkendy v čase od 7:00 do 12:00. Tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

Obec Budča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Budča, a to konkrétne nebytový priestor na prízemí Obecného úradu, Lhenická 33, 962 33 Budča, k.ú. Budča, o výmere 4 m2.

Obec Budča má zámer prenajať nebytový priestor žiadateľovi Ing. Ľubomírovi Seleckému pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Budča na dobu najmenej 15 dní.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

2980603

Úvodná stránka