Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen, evidovanej Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísanej na LV č. 2, a to konkrétne  pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1175, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 568 m2.

 

Obec Budča má zámer predať uvedenú nehnuteľnosť do vlastníctva spoločnosti    Complete Services, s.r.o., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 259 713 za kúpnu cenu vo výške 9.576,48 stanovenú znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvodom hodným osobitného zreteľa je v tomto prípade skutočnosť, že spoločnosť Complete Services, s.r.o. sa dňa 12.10.2018 zúčastnila na dražbe nehnuteľností, na ktorej jej bol udelený príklep a stala sa tým vydražiteľom okrem iného aj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú.  Budča, obec Budča, okres Zvolen, evidovanej Okresným úradom Zvolen, katastrálnym     odborom, zapísanej na LV č. 1736, a to konkrétne pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 1165/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87531 m2, pozemok vo vlastníctve Obce Budča (KN-C parc. č. 1175) je priamo    obkolesený pozemkom, resp. nachádza sa priamo v pozemku, ktorého vydražiteľom sa stala spoločnosť Complete Services, s.r.o. (KN-C parc. č. 1165/13), pričom Obec Budča nemá priamy prístup k uvedeného pozemku v jej vlastníctve, nie je možné ho účelne využívať a o jeho využívanie Obec Budča nemá záujem), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na           internetovej stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva, na ktorom bude prevod majetku schvaľovaný.  

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Budča v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje a zverejňuje zámer prevodu majetku obce Budča, konkrétne        spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k. ú. Budča, obec Budča,  okres Zvolen, evidovaných Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísaných na LV č. 791, a to konkrétne na:

  1. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 115/2, druh pozemku: záhrada o výmere 153 m2,
  2. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 117/10, druh pozemku: záhrada o výmere 138 m2,
  3. pozemku parcely registra “C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 123/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 639 m2.

 

Obec Budča je vlastníkom uvedených nehnuteľností v celosti, pričom má zámer podiely na uvedených nehnuteľnostiach zhodne o veľkosti podielov 1/6 previesť nasledovne:

 

  • do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich v I. rade, ktorými sú: Pavel Zboran, rod. Zboran, trvale bytom Školská 342, 962 33 Budča, Slovenská republika a manželka Jaroslava Zboranová, rod. Oklepková, trvale bytom     Školská 342, 962 33 Budča, Slovenská republika,
  • do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich v II. rade, ktorými sú: Mgr. Anton Pierog, rod. Pierog, trvale bytom Hrušov 498, 991 42 Hrušov,    Slovenská republika a manželka Eva Pierogová, rod. Miháliková, trvale bytom Hrušov 498, 991 42 Hrušov, Slovenská republika,
  • do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich v III. rade, ktorými sú: Jozef Prokay, rod. Prokay, trvale bytom Školská 342, 962 33 Budča, Slovenská republika a manželka Helena Prokayová, rod. Kyselová, trvale bytom Školská 342, 962 33 Budča, Slovenská republika,
  • do vlastníctva kupujúceho v IV. rade ktorým je:

Anna Tišliarová, rod. Lehocká, trvale bytom Školská 342, 962 33 Budča,      Slovenská republika

 

za kúpnu cenu spolu v celkovej výške 2.504,80 Eur, t. j. 4,04 Eur za 1m2 pozemku (za               spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na nehnuteľnostiach uvedených pod písm. a) až c),    pričom na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 pripadá na každého z kupujúcich v I., II., III. a IV. rade celková suma 626,20 Eur), pričom z uvedenej celkovej kúpnej ceny pripadá jej časť vo výške 412,08 Eur na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na pozemku KN-C parc. č. 115/2 (na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 pripadá na každého z kupujúcich v I., II., III. a IV. rade suma 103,02 Eur), časť vo výške 371,68 Eur na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na pozemku KN-C parc. č. 117/10 (na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 pripadá na každého z kupujúcich v I., II., III. a IV. rade suma 92,92 Eur) a časť vo výške 1.721,04 na  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/6 na pozemku KN-C parc. č. 123/6 (na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 pripadá na každého z kupujúcich v I., II., III. a IV. rade suma 430,26 Eur) a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že kupujúci v I., II., III., a IV. rade sú bezpodielovými spoluvlastníkmi (resp. vlastníkmi) bytov v bytovom dome so súpisným číslom 342, k. ú. Budča, LV č. 1011, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súpisným číslo 342 a spoluvlastníckych podielov na pozemku zastavanom bytovým      domom so súpisným číslom 342, pričom nehnuteľnosti uvedené pod písm. a) až c) sú         priľahlými pozemkami k bytovému domu so súp. č. 342, v ktorom kupujúci v I., II., III. a IV. rade trvale žijú, kupujúci v I., II., III. a IV. rade tieto už dlhodobo užívajú a zabezpečujú na vlastné náklady ich údržbu, cez uvedené nehnuteľnosti je zabezpečený prístup kupujúcich v I., II., III. a IV. rade k bytovému domu. Celkovo by teda Obec Budča previedla spoluvlastnícke podiely spolu o veľkosti 4/6 na uvedených nehnuteľnostiach, pričom Obec Budča si aj po prevode naďalej ponechá spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/6 na uvedených                      nehnuteľnostiach), pričom tento zámer sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej   stránke Obce Budča najmenej 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva, na ktorom bude prevod majetku schvaľovaný.

Obchodná verejná súžaž

Súbor na stiahnutie Obchodná verejná súťaž.pdf Obchodná verejná súťaž.pdf (533.6 kB)

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3701352

Úvodná stránka