Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Urbárska spoločnosť

Urbárska spoločnosť

Združenie vlastníkov spoločenstvených lesov a pasienkov

Pozemkové spoločenstvo Budča

Predseda: Bc. Jozef Škriniar

Tel: 0903 897 541

 


 

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Z M L U V A
o založení POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA s právnou subjektivitou
vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti zapísaných na listoch vlastníctva č.1075, 990, 1138 a 1171 vedené v evidencii Katastrálneho úradu Banská Bystrica – Správa katastra vo
Zvolene v katastrálnom území obce Budča sa dohodli na založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou podľa §11 Zákona SNR č.181/95 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách

Čl.1
Úvodné ustanovenie
Pozemkové spoločenstvo správnou subjektivitou / ďalej len spoločenstvo/ vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev vedenom Obvodným lesným úradom vo Zvolene.
Čl.2
Názov a sídlo spoločenstva
Spoločníci sa dohodli, že spoločenstvo bude vystupovať v právnych vzťahoch pod názvom
POZEMKOVÉ SPOLOĆENSTVO, URBARIÁT BUDČA.
Sídlo spoločenstva je MIEROVÁ 77, BUDĆA 962 33

Čl. 3
Účel spoločenstva
Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce so spoluvlastníctva k nej / lesné a poľnohospodárske pozemky/. Pokiaľ túto činnosť
upravujú osobitné predpisy vykonávať ju v súlade s nimi. Spoločenstvo nevykonáva žiadnu činnosť
podľa § 3 ods. 2 zákona.

Čl.4
Zoznam vlastníkov - členov spoločenstva
1/Spoločenstvo vedie zoznam vlastníkov v takomto rozsahu: meno fyzickej osoby, miesto trvalého
bydliska, dátum narodenia, vznik členstva v spoločenstve, zaevidovanie členstva, veľkosť vlastníc-
keho podielu / výmera, počet podielov/, podpis vlastníka podielu, zánik členstva / dátum, právny
titul zániku/, ostatné skutočnosti, u právnickej osoby obchodné meno, jej identifikačné číslo ,
II.
deň zápisu do zoznamu.
2/ Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločných nehnuteľností sa prevodom alebo prechodom
vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva
v rozsahu nadobudnutého podielu. Túto skutočnosť musí doložiť kópiou osvedčenia o dedičstve
alebo výpisom z LV/ pri kúpe podielu/ a podpisom v zozname vlastníkov.
3/ Vlastník podielu pri rozhodovaní o prípadnom predaji svojho podielu je povinný ponúknuť svoj
podiel členom spoločenstva. Len v prípade nezáujmu , ho môže odpredať osobám, ktoré nie sú
členom spoločenstva. V prípade, že vlastník podielov spoločných nehnuteľností je maloletá osoba ,
zastupuje ho zákonný zástupca. Svoj podiel člen spoločenstva ponúkne ostatným členom na
zasadaní valného zhromaždenia a členovia sú povinní reagovať na túto ponuku v lehote do 90 dní,
po uplynutí tejto lehoty sa podiel stáva voľne prevoditeľný.

Čl.5
Členovia spoločenstva ich práva a povinnosti

1/ Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi
podielu spoločnej nehnuteľnosti.
2/ Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom a lebo prevodom
vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti.
3/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach takú váhu hlasu, aký mu
patrí podľa početnosti podielov v spoločných nehnuteľnostiach, prepočítaných na metre
štvorcové.

4/ Člen spoločenstva má právo:
a/ zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia
b/ podieľať sa na riadení, rozvoji a kontrole činnosti spoločenstva
c/ voliť a byť volený do orgánov spoločenstva
d/ predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva
e/ predkladať návrhy a doplnky na zmeny zmluvy o spoločenstve
f/ požadovať informácie o stave spoločenstva a vybavení vznesených pripomienok
g/ poberať úžitky dosiahnuté činnosťou spoločenstva a podieľať sa na výhodách, ktoré
spoločenstvo poskytuje svojim členom v rozsahu veľkosti jeho podielov
h/ nahliadať do zoznamu členov spoločenstva a požiadať o výpis svojho zápisu do zoznamu
i/ vyžiadať si na nahliadnutie ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku alebo
úhrady straty.
5/ Člen spoločenstva je povinný:
a/ dodržiavať ustanovenia zmluvy a plniť uznesenia valných zhromaždení
b/ zúčastňovať sa na činnosti spoločenstva
c/ prispievať k zveľadeniu a ochrane lesov a pasienkov úmerne k vlastníckemu podielu
d/ podieľať sa na úhrade nákladov, ktoré nie sú kryté výnosmi a to podľa vlastnených podielov
e/ zodpovedať za škodu, ktorú spoločenstvu zavinene spôsobil
III.

f/ oznámiť predsedovi alebo členom výboru vznik škody, alebo nežiaduceho konania
na majetku spoločenstva zo strany iných osôb

3/ Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti pristúpi k tejto zmluve o založení
a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva čo potvrdí podpisom na zozname.


Čl.6
Orgány spoločenstva
Valné zhromaždenie / VZ/
Výbor
Dozorná rada /DR/
Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení len tí, ktorí sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov.

Čl.7
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva , na ktorom členovia spoločenstva si uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti spoločenstva a kontrolovať jeho činnosť. Zvoláva sa najmenej raz za rok a do jeho pôsobnosti patrí:
a/ schvaľovať zmluvu a jej zmeny
b/ voliť, odvolávať predsedu, členov výboru, dozornú radu
c/ rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva
d/ schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku
e/ rozhodovať o rozdelení zisku, alebo spôsobe úhrady straty
f/ rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti , alebo družstva
g/ rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou, alebo zrušením
h/rozhodovať o spôsobe voľby orgánov spoločenstva
i/ rozhodovať o ďalších záležitostiach v činnosti spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je
zverené iným orgánom spoločenstva
j/ rozhodovať o nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou podľa § 4 ods. 3 Zák.
1/ Valné zhromaždenie rozhoduje o veciach hlasovaním. Pri hlasovaní každý člen spoločenstva má
váhu svojho hlasu úmernú výške podielov so spoločnej nehnuteľnosti prepočítaný na metre
štvorcové. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vrátane splnomo-
cnených členov.

Dvojtretinová väčšina všetkých hlasov sa vyžaduje na:
- schválenie zmluvy vrátane jej zmien
- o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti, alebo družstva
- zánik spoločenstva jeho premenou, alebo zrušením
IV.
Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vzťahuje dvojtretinový súhlas všetkých
hlasov, môžu dať návrh na súd, aby vo veci rozhodol. Prijaté rozhodnutie súdu je pre všetkých
členov záväzné.
2/ Člen spoločenstva hlasuje na valnom zhromaždení osobne, alebo sa môže dať zastúpiť. Hlasovanie
môže byť tajné, alebo verejné. Ak nie je valné zhromaždenie uznášania schopné, môže predseda
zvolať náhradné valné zhromaždenie, ktoré sa môže konať najskôr o hodinu neskôr, ako riadne
VZ s tým istým programom na tom istom mieste bez ohľadu na počet prítomných členov.
Náhradné valné zhromaždenie však nemôže rozhodovať o voľbe orgánov.
3/ Valné zhromaždenie zvoláva predseda spoločenstva najmenej 1 krát za rok. Mimoriadne valné
zhromaždenie musí predseda spoločenstva zvolať, ak o to písomne požiadajú:
a/ členovia spoločenstva najmenej jednou tretinou hlasov
b/ dozorná rada
Ak predseda nezvolá zhromaždenie v lehote do 14 dní, zvolá valné zhromaždenie dozorná rada
spoločenstva.
4/ Termín, čas, miesto a program rokovania musí byť oznámený písomnou pozvánkou najmenej
10 dní pred konaním,
5/ O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o prijatých uzneseniach a iných rozhodnutiach sa
spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a dvaja overovatelia. Súčasťou zápisnice je prezenčná
listina, plnomocenstvá, prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rozhodovania. Zápisnicu
spolu s prílohami uschová výbor na mieste k tomu vyhradenom. Predseda, alebo poverený člen
výboru je povinný predložiť zápisnicu na nahliadnutie každému členovi spoločenstva, ak o to
požiada, výnimočne ďalším osobám, ktoré preukážu právny záujem

Čl.8
Výbor spoločenstva

1/ Výbor je výkonným orgánom spoločenstva , riadi jeho činnosť a rozhoduje o všetkých
záležitostiach, ktoré podľa zákona a tejto zmluvy nie sú vyhradené iným orgánom spoločenstva.
Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2/ Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.
3/ Za výbor koná navonok predseda spoločenstva v rozsahu určenom touto zmluvou, alebo valným
zhromaždením. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupujú členovia výboru v tomto poradí:
- podpredseda
- tajomník
- iný člen výboru
Predseda spoločenstva je súčasne členom výboru. Ak je na právny úkon predpísaná písomná
forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru.
4/ Rokovanie výboru organizuje, vedie a riadi predseda spoločenstva. Výbor je 5 členný, vrátane
predsedu. Členovia výboru majú právo podpisovať spolu s predsedom, alebo ním povereným
zástupcom právne úkony, na ktoré je predpísaná písomná forma v poradí uvedenom v bode 3.
V prípade, že na rokovaní výboru dôjde k rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu.
V.

5/ Výbor predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú uzávierku, návrh na spôsob
rozdelenia zisku, alebo spôsob úhrady straty a návrh hospodárskeho plánu na bežný rok.
6/ Výbor na svojom prvom rokovaní po voľbách volí podpredsedu , tajomníka a ekonóma
/ pokladníka/. Ostatní členovia sú poverení úlohami tak, aby boli zabezpečené všetky
činnosti spoločenstva.
7/ Členom výboru za výkon funkcie patrí odmena, ktorej výšku schvaľuje valné zhromaždenie.

Čl.9
Predseda spoločenstva
1/ Predseda spoločenstva zvoláva, organizuje a riadi rokovanie výboru a bežnú činnosť spoločenstva
v rozsahu tejto zmluvy a v súlade platnými zákonmi.
2/ Predseda spoločenstva zastupuje spoločenstvo navonok, najmä:
a/ pri zriaďovaní účtov v peňažných ústavoch, nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, rozhodnutiami valného zhromaždenia a výboru spoločenstva
b/ zabezpečovaní styku so štátnymi, alebo inými orgánmi a organizáciami, s orgánmi samosprávy,
podnikateľskými subjektmi vykonávajúcimi ťažbu ,sústreďovanie, odvoz, kúpu a predaj dreva
c/ uzatváranie dohôd o vykonaní práce, uzatváranie pracovných zmlúv
d/ uzatváranie kúpnych, nájomných a iných zmlúv, dojednávanie cien pri odpredaji dreva
e/ Dohody a zmluvy uvedené pod bodmi a/ c/ a d/ podpisuje okrem predsedu aj podpredseda,
tajomník, alebo člen výboru spoločenstva, ktorý sa zúčastňuje týchto rokovaní.

Čl.10
Dozorná rada
1/ Dozorná rada kontroluje všetku činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti členov. Za svoju
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má právo kontrolovať činnosť výboru, požadovať
od predsedu a ostatných členov výboru príslušné vysvetlenie a to ústne, alebo písomné.
2/ Dozorná rada má najmenej troch členov. Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spolo-
čenstva aj iné fyzické osoby, ich počet však musí byť menší, ako počet členov spoločenstva
v tejto rade. Člen dozornej rady, ktorý nie členom spoločenstva nemôže vykonávať funkciu
predsedu dozornej rady. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore
spoločenstva a naopak.
3/ Členom dozornej rady patrí odmena, ktorej výšku schvaľuje valné zhromaždenie
4/ Činnosť dozornej rady riadi predseda, ktorého zvolení členovia rady volia na svojom prvom
zasadnutí po voľbách.
5/ Dozorná rada vykonáva zároveň funkciu zmierovacej komisie pričom sa dôsledne riadi
ustanovením § 22 Zák. č. 181/1995 Z.z.
6/ Dozorná rada má právo zvolať zasadanie VZ a to vtedy, ak zistí, že dochádza, alebo už došlo
k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.
VI.
Čl.11
Zrušenie, zmena a zánik spoločenstva
1/ Spoločenstvo sa zrušuje:
a/ ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stal jeden člen
spoločenstva
b/ premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo
c/ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak keď toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť
d/ vyhlásením konkurzu na majetok spoločenstva
e/ rozhodnutím valného zhromaždenia
2/ Zmena spoločenstva
Spoločenstvo sa môže zmeniť na: a/ obchodnú spoločnosť
b/ družstvo
Na založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva sa primerane použijú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
3/ Zánik spoločenstva
Spoločenstvo môžu zaniknúť :
a/ likvidáciou:
- vyhlásením konkurzu na majetok spoločenstva a po ukončení ostal ešte nejaký obchodný majetok
- rozhodnutím VZ o zrušení spoločenstva bez právneho nástupcu
- rozhodnutím súdu na základe zákonných dôvodov
b/ bez likvidácie:
ak bol na majetok spoločenstva vyhlásený konkurz a po jeho skončení už nezostal žiadny majetok
alebo bol súdom zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločenstva
4/ V každom z uvedených prípadov sa zrušenie spoločenstva zapisuje do registra pozemkových
spoločenstiev. Spoločenstvo potom zaniká dňom jeho výmazu z toho registra.
5/ Do likvidácie prechádza spoločenstvo dňom kedy je VZ menovaný likvidátor zapísaný do registra
spoločenstiev. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný:
- vysporiadať dane, odvody a poplatky
- vysporiadať záväzky a pohľadávky
- speňažiť majetok spoločenstva čo najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom
- informovať VZ o priebehu a skončení likvidácie
- oznámiť skončenie majetkového vysporiadania príslušnému orgánu, ktorý vyradí spoločenstvo
z evidencie registra pozemkových spoločenstiev
Čl.12
Záverečné ustanovenia
1/ Podmienky obmedzenia drobenia vlastníckych podielov spoločenstvo upravuje v zmysle
§ 4 ods. 2 a § 8 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov.
VII.

2/ Pozemkové spoločenstvo vystupuje voči tretím osobám, ako právnická osoba.
3/ Vznikom spoločenstva s právnou subjektivitou zaniká spoločenstvo bez právnej subjektivity
dňom výmazu z evidencie pozemkových spoločenstiev vedených Obvodným lesným úradom
vo Zvolene.
4/ Súčasťou zmluvy o založení je zoznam vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a prezenčná
listina členov prítomných na zasadaní VZ. 5/ Každá zmena Zmluvy o založení spoločenstva musí byť vykonaná písomnou formou .Táto
zmena musí byť oznámená do 15 dní od jej odsúhlasenia Obvodnému lesnému úradu
vo Zvolene, kde je spoločenstvo registrované.
Táto zmluva má 7 strán je vyhotovená v troch výtlačkoch a budú použité v nasledovnom rozdeľovníku: - výtlačok č. 1 – Obvodný lesný úrad vo Zvolene
- výtlačok č. 2 - Výbor pozemkového spoločenstva
- výtlačok č. 3 - Dozorná rada pozemkového spoločenstva
Tam, kde sa budú vyžadovať podpisy podľa podpisových vzorov, tieto schvaľuje valné zhromaždenie ako podpisy predsedu, tajomníka a ekonóma /pokladníka/, pričom platí ustanovenie Čl. 8 ods.2 tejto zmluvy.

V Budči dňa 10. 4. 2011

Zmluva bola schválená prítomnými členmi spoločenstva na valnom zhromaždení, spoločníkmi vlastniacimi nehnuteľnosti v rámci pozemkového spoločenstva s názvom POZEMKOVÉ SPOLOĆENSTVO, URBARIÁT BUDČA.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Zoznam členov spoločenstva /vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti/
- Prezenčná listina z valného zhromaždenia

 

 

................................................... ...............................................
pečiatka pozemkového predseda
spoločenstva
 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3703482

Úvodná stránka