Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Budča

Výberové konania

Obec Budča

 

v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta

 

riaditeľ/ka Materskej školy, Lhenická 34, 962 33 Budča

 

 

Termín nástupu do funkcie: 01.08.2019

 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z. z.) i § 3 zákona č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Požadované predpoklady:

- odborné a kvalifikačné predpoklady požadované pre učiteľa materskej školy v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (v prílohe),

- prvá atestácia (alebo I. kvalifikačná skúška do 31.10.2009 alebo jej náhradná forma)

- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,

- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z.,

- ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

Ostatné kritéria a požiadavky:

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, ktoré súvisia s riadením školy a s predmetom činnosti materskej školy ako právnickej osoby,

- riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti,

- znalosť práce s počítačom (Word, Excel, internet a i.),

- ukončené funkčné vzdelávanie výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

1. písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov:

- doklady o vzdelaní,

- doklad o vykonaní 1. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

- doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom,

3. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

4. profesijný životopis,

5. návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

6. potvrdenie od lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky MŠ nie staršie ako mesiac,

7. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

Doručiť poštou alebo osobne spolu s požadovanými dokladmi do 24.06.2019 na adresu:

 

                    Obecný úrad Budča

                     Lhenická 33

                     962 33 Budča

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu:       NEOTVÁRAŤ

                                                                 VÝBEROVÉ KONANIE MŠ (uviesť názov a adresu MŠ)

 

Kontaktné osoby (e-mail): obec@budca.sk

 

Poznámka:

1. Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

2. Termín, miesto a čas výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritéria, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

 

Budča, 28.05.2019

 

 

 

                                                                                                           Ing. František Moravec

                                                                                                                      starosta obce


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové sídlo obce Budča sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

3703578

Úvodná stránka